Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Projekty


      Na našej škole sa od roku 1991 realizovalo veľa projektov. Ich cieľom bolo prehĺbiť kognitívne vedomosti žiakov, rozvíjať komunikačné a manuálne zručnosti a osvojovať si základy sociálnej interakcie.

K prvým projektom patria projekty :

 • AMOS,
 • Zeleň, ktorá vychováva,
 • Detskou rukou k prírode.

Projektov obohacujúce školské dianie a vzdelávanie bolo veľa. Medzi najúspešnejšie projekty patria:

 
názov projektu
koordinátor
1 Canisterapia (fórum pedagogiky) Valerianová, Jančová
2 Canisterapia – liečba psom   Valerianová
3 Most do nášho sveta Šulganová
4 Fajn deň v Zlíne Králiková
5 Môj stromček žije Galvánek, Jančová
6 Deň Zeme Halajová, Galvánek, Jančová
7 Hippoterapia Uhliariková, Sanigová, Jančová
8 Deň otvorených dverí Halajová, Jančová
9 Aromaterapia všetci pedagogickí zamestnanci
10 Biblioterapia Valeriánová, Potočárová
11 Čítanie s porozumením Krajská knižnica, Halušková
12 Šport, v zdravom tele – zdravý duch      Králiková
13 Počítač, môj pomocník Remišová, Valerianová
14 Otvorme sa svetu rozprávkou Mikulíková
15 Čítame s radosťou Remišová
16 Tvoríme vlastnú knihu    učitelia slovenského jazyka
17 Zdravá a chutná výživa Žiliaková
18 Zdravie na tanieri Žiliaková
19 Zručnosťou k samostatnému životu Jančová
20 Evička nám ochorela  
21 Pohnime svetom spoločne  
22 Pomôž mi, aby som to povedal sám  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Posledným z menovaných je projekt schválený Agentúrou Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ pod názvom „Zručnosťou k samostatnému reálnemu životu“, operačný program Vzdelávanie. Prioritná os projektu je reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, teda premena tradičnej školy na modernú.

 

Cieľom projektu je inovovať rozvojový program založený na moderných metódach, inovovaných učebných materiáloch a didaktických prostriedkoch v súlade s potrebami školy a prostredia. Špecifické ciele projektu sú zamerané na teoretickú a praktickú výučbu na integráciu zdravotne postihnutých žiakov A, B variantu a na rozvíjanie zmyslov žiakov C variantu formou zážitkovej činnosti.

Tento veľký projekt sa uskutočňuje od marca 2009 doposiaľ plnením týchto aktivít: 

 • Environmentálna výchova,
 • Človek a svet práce,
 • Matematika, práca s počítačom, informáciami a komunikácia,
 • Rozvíjanie zmyslov žiakov vzdelávaných podľa C variantu formou zážitkovej činnosti.

Za riadenie aktivít je zodpovedný jeden pedagogický zamestnanec, koordinátor Mgr. Miroslava Jančová.  Ďalších osem pedagogických zamestnancov pracuje ako odborný metodik projektu.

       Realizovaním projektu a naplnením všetkých špecifických cieľov orientovaných na inováciu obsahu a metód vzdelávania a na vytvorenie nových učebných materiálov, prispejeme k naplneniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja.

V rámci projektu sme: 

 • vybudovali snoezelen terapeutickú záhradu a snoezelen kútik,
 • vytvorili počítačové triedy s interaktívnou tabuľou,
 • doplnenli kompenzačné  náradie do telocvične (lopty, stacionárny bicykel, suchý bazén s loptičkami, rotopéd),
 • zakúpili fyzioterapeutické pomôcky,
 • získali krmivo pre zoo – kútiky,
 • obohatili a podporili  realizácia terapií v C variante,
 • vytvorili metodické príručky,
 • vypracovali sa mnohé nové pracovné listy,
 • vytvorili nové počítačové didaktické hry,

čím sme  zvýšili úroveň výchovy, vzdelávania, ochrany zdravia, sociálnej klímy, úroveň životného prostredia.

 


 

Úlohy z Plánu školy na šk. rok 2012/2013

 

Na stiahnutie:

Úlohy vyplývajúce z ministerských pokynov

Úlohy pre Špeciálnu základnú školu

Úlohy pre Špeciálnu materskú školu

Úlohy pre Školský klub detí

Úlohy pre Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Úlohy pre Školskú jedáleň

Úlohy pre prevádzkových zamestnancov

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

[CNW:Counter] INTRANET